วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โปรแกรมโหลดวิดีโอไฟล์และแสดงทางหน้าต่าง

#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "cv.h"
#include "highgui.h"

void main () {
CvCapture* vdo1 = cvCreateFileCapture("sample.avi");
IplImage* frame;

cvNamedWindow("Video files");

while(1) {

frame = cvQueryFrame(vdo1);
if (!frame) break;
cvShowImage("Video files",frame);
char c = cvWaitKey(10);
if(c==27) break;

}

cvReleaseCapture(&vdo1);
cvDestroyWindow("Video files");
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น